Uniwersytet Warszawski

Wydział Chemii


Katedra Radiochemii

1965 – 1968

Pracownia

Radiochemii i Chemii Radiacyjnej

1969 – 2002

Pracownia Radiochemii

2002 –

 

Historia

Początków badań w zakresie radiochemii w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego należy szukać od chwili przyjazdu prof. Ignacego Złotowskiego wraz z częścią współpracowników z Katedry Chemii Jądrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego do Warszawy. Powstała wtedy w Wydziale  Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego Katedra Chemii Jądrowej. Początkowe badania dotyczyły pomiarów aktywności C-14 w gazach, efektów izotopowych, spektrometrii masowej i wymiany izotopowej

W 1966 roku ukończono budowę gmachu przy ul. Żwirki i Wigury przeznaczonego dla Katedry Radiochemii, powołanej w 1966 roku. Kierownictwo Katedry objął doc. Mieczysław Taube. Oprócz kontynuacji prowadzonych wcześniej prac podjęto nowe kierunki badań dotyczące: wysokotemperaturowej i radiochemicznej syntezy związków siarki i azotu, chemii gorących atomów, chemicznych i mutagennych skutków inkorporowanych radionuklidów do cząsteczek organicznych oraz chemii radiacyjnej gazów. W tym okresie Katedrę Radiochemii odwiedzało wielu wybitnych radiochemików (m.in. laureaci nagrody Nobla – Seaborg, Giorso)

Przy Katedrze Radiochemii a następnie Pracowni Radiochemii i Chemii Radiacyjnej działało przez wiele lat Podyplomowe Studium Radiochemii, które ukończyło kilkaset osób.

W 1968 roku doc. Mieczysław Taube wyjechał z Polski i w roku akademickim 1968/69 Katedrą kierowała dr Krystyna Samochocka. Po zmianach organizacyjnych Wydziału Chemii UW powołane zostały Pracownie Naukowe i Zakłady Dydaktyczne. W 1969 roku Katedra Radiochemii została przekształcona w Pracownię Radiochemii i Chemii Radiacyjnej a na jej kierownika powołano doc. Jerzego Sobkowskiego. W toku wieloletniej pracy wykształciły się w Pracowni cztery główne kierunki badań:

-                       chemia radiacyjna i fotoliza gazów

-                       efekty izotopowe

-                       synteza znakowanych związków biologicznie aktywnych

-                       metody radiometryczne w elektrochemii

W 2000 roku kierownikiem Pracowni został prof. dr hab. Jerzy Szydłowski. Ponieważ badania radiacyjne nie były kontynuowane Pracownia od 2002 roku nosi nazwę Pracowni Radiochemii.

W ciągu kilkudziesięciu lat pracy Katedry Radiochemii a następnie Pracowni Radiochemii i Chemii Radiacyjnej oraz Pracowni Radiochemii opublikowano 614 oryginalnych prac naukowych, nie licząc prac przeglądowych i popularno-naukowych oraz 100 prac teoretycznych dr Bronisława Kuchowicza, dotyczących właściwości neutrin. Ponadto pracownicy opublikowali kilka skryptów do ćwiczeń z radiochemii oraz podręczników z chemii jądrowej. Prace magisterskie w latach 1967 – 2005 ukończyły 243 osoby.

W okresie od 1965 do 2001 roku 26 osób uzyskało stopień naukowy doktora, 8 osób doktora habilitowanego a 6 osób tytuł profesora.

SPIS PUBLIKACJI WYKONANYCH W KATEDRZE RADIOCHEMII I PRACOWNI RADIOCHEMII I CHEMII RADIACYJNEJ w latach : 1965 - 2005

Copyright © Pracownia Radiochemii 2018

Template by Joomla Templates.