1.   Krystyna Samochocka

Udział niektórych związków siarki oraz jonów metali w ewolucji chemicznej aminokwasów

1974

 

2.   Mieczysław Foryś

Radioliza siarkowodoru w fazie gazowej

1974

 

3.    Henryk Płuciennik

Mutagenne działanie rozpadu inkorporowanych radionuklidów: fosforu 32P i siarki 35S na bakterie Escherichia coli

1975

 

4.   Jerzy Szydłowski

Wymiana izotopowa i efekty izotopowe wodoru w układach z wiązaniem wodorowym

1979

 

5.   Jan Niedzielski

Radioliza niższych węglowodorów w fazie gazowej

1980

 

6.   Andrzej Więckowski

Analiza procesów adsorpcji elektrochemicznej na platynie

1984

 

7.    Marek Szklarczyk

Fotokataliza na elektrodach półprzewodnikowych

1986

 

8.   Andrzej Czerwiński

Elektrosorpcja i reakcje elektrodowe tlenków węgla na metalach z grupy platynowców

1989

 

9.     Piotr Zelenay

Adsorpcja jonów i cząsteczek na poli- i monokrystalicznych elektrodach stałych

1997

 

10.    Tomasz Gierczak

Reakcje dwucząsteczkowe ważne w chemii atmosfery

2001

Copyright © Pracownia Radiochemii 2017

Template by Joomla Templates.