SPIS  PRAC  MAGISTERSKICH

wykonanych w Katedrze Radiochemii i Pracowni Radiochemii i Chemii Radiacyjnej

w latach : 1967 - 2001

 

1966/67

1.      STANISŁAWA MICHALAK

Rozdział śladowych ilości pierwiastków transuranowych metodą elektroforezy bibułowej wysokonapięciowej próby ich całkowitego oddzielenia od uranu

Kierownik pracy : doc.dr hab. Mieczysław Taube

2.      ANDRZEJ WAWER

Wpływ tlenku azotu i pary wodnej na kinetykę wymiany izotopowej 14C pomiędzy dwutlenkiem węgla i tlenkiem węgla

Kierownik pracy : dr Mieczysław Zieliński


1968/69

3.      ANNA KARLICKA

Synteza tiofenu znakowanego S-35

Kierownik pracy : dr Halina Majewska

4.      JANUSZ KOWALCZYK

Synteza metioniny podwójnie znakowanej izotopami 14C i 35S

Kierownik pracy : dr Krystyna Samochocka


1969/70      Pracownia Radiochemii i Chemii Radiacyjnej

5.      WIESŁAWA  BIAŁOBRZEWSKA

Wymiana izotopowa siarki w aminokwasach siarkowych

Kierownik pracy : dr Krystyna Samochocka

6.      MARIAN  BORKOWSKI

Synteza merkaptanu etylowego podwójnie znakowanego radionuklidami 35S i 14C

Kierownik pracy : dr Henryk Płuciennik

7.      JANUSZ  CINAK

Badanie adsorpcji alkoholu metylowego na czerni platynowej

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

8. ZDZISŁAWA BALCEROWSKA

Wpływ płukania z polaryzacją anodową na niezawodność germanowych elementów półprzewodnikowych

Kierownik pracy: doc. Dr hab. Jerzy Sobkowski

9.      ANNA DOBROWOLSKA

Badanie zjawiska przenoszenia energii w układach heterofazowych

poddanych działaniu promieniowania gamma

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

10.    KRYSTYNA  GRZYBOWSKA

Proces letalny i mutacyjny u bakterii E.Coli B TRY- indukowany przez rozpad inkorporowanego 32P

Kierownik pracy : dr Henryk Płuciennik

11.    ALICJA  KAMIŃSKA

Zastosowanie metody radioizotopowej do badania rozkładu tiosiarcznu sodu i otrzymywanie koloidalnych siarczków technetu i indu

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Krystyna Samochocka

12.    IWONA KARCZEWSKA

Mikrosynteza acetylenu i etylenu z węglem baru

Kierownik pracy : dr Henryk Płuciennik

Opiekun pracy : dr Halina Majewska

13.    WANDA  MACIEJEWSKA

Badanie procesów elektrodowych i adsorpcji alkoholu metylowego na platynie i niklu metodą  chronowoltamperometryczną

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

14.    ELŻBIETA MIGDAL

Radioliza siarkowodoru  i selenowodoru w fazie gazowej przy użyciu zmiataczy rodników

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Mieczysław Foryś

15.    ALINA  ROBACZEWSKA

Proces letalny i mutacyjny u bakterii E.Coli Bs-1 TRY- indukowany przez rozpad 32P

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Henryk Płuciennik

16.    ANNA  SZCZEPAŃSKA

Badanie udziału siarki w aminokwasach siarkowych w kompleksowaniu radiometali

Kierownik pracy : dr Krystyna Samochocka

17.    STANISŁAW  SZPILOWSKI

Wymiana izotopowa chloru między gazowym chlorowodorem a solwatem chlorowodorku g - pikoliny

Kierownik pracy : dr hab. Mieczysław Zieliński

18.    ALICJA  WOŹNIAK

Elektrochemiczna adsorpcja alkoholi alifatycznych na elektrodzie platynowej

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski


1970/71

19.    STANISŁAW  JANUSZ  BABCZYŃSKI

Próby oceny zawartości i rozmieszczenia atomów arsenu i złota w krzemowym półprzewodniku samoistnym metodą instrumentalnej    analizy aktywacyjnej

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :    mgr inż. Bruno Lang

20.    WIESŁAWA  GRZELAK

Badanie wymiany izotopowej siarki między cysteiną i kwasem tioglikolowym a siarczkiem potasu

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy      dr Krystyna Samochocka

21.    BARBARA ELŻBIETA  KAWAŁKO

Kinetyka reakcji wymiany izotopowej chloru w układzie chlorowodorek - g - pikoliny - chlorowodór w temperaturze 30oC

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :    dr hab. Mieczysław Zieliñski

22.    JAN  KAZIMIERCZAK

Badanie adsorpcji metanolu w obecności jonów halogenkowych na  platynie metodą radioizotopową

Kierownik pracy : doc.dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :    mgr Andrzej Więckowski

23.    MIROSŁAWA  KONOPKA

Elektrochemiczne badanie adsorpcji amoniaku na gładkiej elektrodzie platynowej

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

24.    JADWIGA  KUTYŁA

Kinetyka wymiany izotopowej w układzie metan - trytowodór

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :    mgr Andrzej Kamiński

25.    KRYSTYNA  LISZEWSKA

Opracowanie metody mikrosyntezy acetylenu znakowanego deuterem      

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Henryk Płuciennik

26.    TERESA  MOTYCZYŃSKA

Radioliza merkaptanu metylowego

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Mieczysław Foryś

27.    ALINA  ŻECHOWSKA

Radioliza gamma gazowego etylenu. Reakcje z udziałem powstających olefin

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :    mgr Janusz Gawłowski


1971/72

28.    REGINA  KACZYŃSKA

Badanie procesów jonowych w napromieniowanym gazowym etylenie za  pomocą  zmiataczy

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :    dr Janusz Gawłowski

29.    BARBARA  LINDNER

Wymiana izotopowa trytu w układzie : gazowy chlorowodór -  nadchloran pirydyniowy

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :    dr Jerzy Szydłowski

30.    ROMAN  RUDKOWSKI

Badanie reakcji pomiędzy metioniną a siarczanem potasu znakowanym S-35

Kierownik pracy : doc.dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :    dr Krystyna Samochocka

31.    IWONA  SZAMREJ

Elektrochemiczna adsorpcja związków organicznych  na metalach metodą radioizotopową

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :    mgr Andrzej Więckowski

32.    KRZYSZTOF  WOJCIECHOWSKI

Badanie reakcji zobojętnienia jonów podczas radiolizy siarkowodoru w   fazie gazowej

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy : dr Mieczysław Foryś

33.    TERESA  ZBOIŃSKA

Kinetyka wymiany izotopowej w układzie etylen - trytowodór

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :    mgr Andrzej Kamiński

34.    DANUTA  ZWOLIŃSKA

Badanie kinetyki wymiany izotopowej w układzie metan - trytowodór na platynie

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :    mgr Andrzej Kamiński

1972/73

35.    PIOTR  BACHURZEWSKI

Laboratoryjna metoda otrzymania źródła radioaktywnych jonów 14C2H4T+

Kierownik pracy : dr Henryk Płuciennik

36.    DANUTA  BRZEGOWSKA

Reakcje zobojętnienia jon-jon w radiolizie etylenu i propanu w obecności zmiataczy elektronów

Kierownik pracy : dr Janusz Gawłowski

37.    MAŁGORZATA JELIŃSKA

Wymiana izotopowa wodoru w układzie pirol-gazowy chlorowodór

Kierownik pracy : dr Jerzy Szydłowski

38.    DANUTA  KOTWICA

Kinetyka elektrochemicznego utleniania substancji organicznych na

platynie metodą radioizotopową

Kierownik pracy : dr Andrzej Więckowski

39.    HANNA  MATYJA

Radioliza i fotoliza nadfioletem próżniowym cis-butenu-2

Kierownik pracy : dr Jan Niedzielski

40.    EWA  MUSIAŁ

Badanie wymiany jonu centralnego w kompleksie cysteinowo- kobaltowym

Kierownik pracy : dr Krystyna Samochocka

41.    ELŻBIETA  STACH

Kinetyka katalitycznej wymiany izotopowej w układzie etylen-trytowodór na platynie

Kierownik pracy: doc. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy : mgr Andrzej Kamiñski


1973/74

42.    ANNA  JABŁOŃSKA

Badanie procesu adsorpcji związków znakowanych trytem

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Więckowski

43.    WIESŁAWA  JAKUBOWSKA

Synteza butenu znakowanego węglem C-14

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Ryszard Kański

44.    ZOFIA  MARCHLEWSKA

Wpływ temperatury na adsorpcję i utlenianie kwasu mrówkowego na platynie

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Więckowski

45.    JOANNA  OLZA

Oznaczanie śladowych ilości pierwiastków rzadkich w meteorytach metodą analizy aktywacyjnej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   mgr inż. Bruno Lang

46.    JERZY  OLZA

Wymiana izotopowa w układzie etan - trytowodór

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

47.    WOJCIECH  PAŁYSKA

Reakcje jonu etylowego C2H4T+ z alkoholem etylowym w fazie gazowej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Henryk Płuciennik

48.    ANNA  STOLARZ

Wymiana izotopowa wodoru w indolu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Jerzy Szydłowski


1974/75

49.    JADWIGA  DURYS  (WSCh)

Synteza i preparatywne wydzielenie tiofenu znakowanego S-35

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Halina Majewska

50.    KRZYSZTOF  KOSTYRA  (WSCh)

Synteza heksenu-1 znakowanego węglem 14C

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Ryszard Kański

51.    MAREK  ŁUSZCZYK  (WSCh)

Wymiana izotopowa wodoru pomiędzy karbazolem i gazowym chlorowodorem

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Jerzy Szydłowski

52.    CECYLIA  MŁYNARCZYK

Wymiana izotopowa wodoru w imidazolu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Jerzy Szydłowski

53.    ELŻBIETA  NURKOWSKA  (WSCh)

Badanie adsorpcji chlorobenzenu znakowanego 14C na elektrodzie złotej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Czerwiński

54.    BARBARA  PYSZKIEWICZ

Radiochemiczna synteza selenometioniny Se-75

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Krystyna Samochocka

55.    MAREK  SZKLARCZYK

Badanie adsorpcji wody na elektrodach stałych metodą radiochemiczną

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Więckowski

56.    WITOLD  URBANIAK

Adsorpcja dwutlenku węgla ( znakowanego C-14 ) na elektrodzie platynowej w środowisku ciężkiej wody ( D2O )

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Czerwiński

57.    HONORATA  WIĄCEK  (WSCh)

Oznaczanie pierwiastków śladowych w materiale geologicznym metodą neutronowej analizy aktywacyjnej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   mgr inż. Bruno Lang

58.    HANNA  WYSOKIŃSKA  (WSCh)

Badanie procesów radiacyjnych w roztworach metodą reakcji konkurencyjnych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Elżbieta Migdal

59.    HELENA  ZUCHMANTOWICZ

Radioliza i fotoliza butenu-1

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy: dr Janusz Gawłowski


1975/76

60.    MARIAN  CZAUDERNA

Badanie wymiany ligandu w kompleksach cysteino-serynocynkowych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Krystyna Samochocka

61.    BEATA  DĄBSKA

Kinetyka termicznego rozpadu propanu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

62.    IWONA  KRAUZE

Reakcje utleniania produktów chemisorpcji CO2, CH3OH i HCOOH na elektrodzie platynowej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Czerwiński

63.    KRYSTYNA   LEPIANKA

Synteza znakowanego merkaptanu butylowego

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Ryszard Kański

64.    WŁODZIMIERZ  MAKULSKI

Radioliza i fotoliza nadfioletem próżniowym gazowego butenu-I

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Jan Niedzielski


1976/77

65.    JAN  KRZYSZTOF  MAURIN

Wyznaczanie wydajności radiacyjnych tworzenia wodoru w radiolizie węglowodorów C2 -C4 wobec zmiataczy

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy: dr Jan Niedzielski

66.    ELŻBIETA  KASZUBA

Piroliza propanu z dodatkiem etanu, etylenu i propylenu znakowanych węglem 14C

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

67.    GRAŻYNA  ORNATOWSKA

Wymiana izotopowa wodoru w zasadach heterocyklicznych ( wymiana wodoru na deuter w układzie chlorowodorek pirazolu -  gazowy chlorowodór )

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Jerzy Szydłowski

68.    ALEKSANDER   ORZECHOWSKI

Kinetyka reakcji konkurencyjnych niektórych związków siarkowych z produktami radiolizy wody

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Krystyna Samochocka

69.    HALINA  SIEKIERSKA

Promieniotwórczość i pomiary promieniowania jonizującego w programie szkoły średniej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Halina Majewska

70.    JANINA   SOBIESKA  ( WSP )

Adsorpcja i utlenianie acetylenu na elektrodzie platynowej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

71.    HANNA  WÓJTOWICZ   (WSCh)

Reakcje zaadsorbowanego wodoru z dwutlenkiem węgla na elektrodzie rodowej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Czerwiński

72.    MARIA  ZAWADZKA

Badanie wymiany izotopowej deuteru w imidazolu i chlorowodorku imidazolu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Jerzy Szydłowski

73.    PIOTR   ZELENAY

Elektrochemiczne badanie adsorpcji i utleniania kwasu mrówkowego na rodzie

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Więckowski

74.    IRENA   ZIELIŃSKA

Kinetyka reakcji p-nitrozo- N,N-dwumetyloaniliny z niektórymi związkami siarki

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Elżbieta Migdal


1977/78

75.    BARBARA ISIO

Wpływ wodoru na pirolizę propanu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

76.    MARIANNA BAGIŃSKA

Oznaczanie tlenku węgla, metanu i etanu za pomocą detektora argonowego

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy: dr Janusz Gawłowski


1978/79

77.    MARIANNA  ANASTAZJA   CEGLIŃSKA

Radioliza metanu w obecności metanolu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Jan Niedzielski

78.    ANNA ŁEBEK ( WSCh )

Radiochemiczne metody badania właściwości cysteaminy i    selenocysteaminy

Kierownik pracy: doc.dr hab. Krystyna Samochocka

79.    MAŁGORZATA   STASIŃSKA

Badanie kinetycznych efektów izotopowych w adsorpcji metanolu na elektrodzie platynowej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Więckowski

80.    KLEMENTYNA   PIEGAT

Termodynamiczny efekt izotopowy wymiany wodoru między pirolem i wodą

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Jerzy Szydłowski


1979/80

81.    JAN CZYŻKOWSKI

Reakcje jonu C2H4T+ z węglowodorami

Kierownik pracy : dr hab. Henryk Płuciennik

82.    KRZYSZTOF FRANASZCZUK

Badanie adsorpcji kwasu octowego na elektrodzie złotej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Czerwiński

83.    GRZEGORZ GAJEWSKI ( WSCh )

Próby inkorporacji 75Se  do glutationu

Kierownik pracy : doc. dr hab. Krystyna Samochocka

84.    TOMASZ   GIERCZAK

Reakcje atomowego wodoru z propynem

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Jan Niedzielski

85.    WALDEMAR  ŁYCZKOWSKI (WSCh)

Radiochemiczna metoda badania reakcji jonowo-cząsteczkowych

Kierownik pracy : dr hab. Henryk Płuciennik

86.    TALAL  JASSIM   MAHAMMAD

Determination of trace elements : scandium, cobalt and europium in ultramafic rocks from Sowie Góry by instrumental neutron activation analysis

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr inż. Bruno Lang

87.    ANDRZEJ   MICKIEWICZ

Wymiana izotopowa trytu pomiędzy siarkowodorem a  merkaptanami

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :  dr Andrzej Wawer

88.    BARBARA MYSIOR

Wpływ promieniowania jonizującego na czynność optyczną cysteiny

Kierownik pracy : doc. dr hab. Krystyna Samochocka


1980/81

89.    JADWIGA  ANNA   GIERCZAK

Wymiana izotopowa deuteru w karbazolu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr hab. Jerzy Szydłowski

90.    GRZEGORZ CHOJNACKI

Zagrożenie środowiska naturalnego substancjami radioaktywnymi

Kierownik pracy : doc. dr hab. Krystyna Samochocka

91.    HANNA   KOZERA

Kinetyka wymiany elektronu w układzie Eu(II) - Eu(III)

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Czerwiński

92.    ANNA MARKIEWICZ

Reakcje jonu HeT+ z butanolami

Kierownik pracy : dr hab. Henryk Płuciennik

93.    MARLENA   PIASECKA

Efekty izotopowe w pirolizie kwasów organicznych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

94.    JAN PRZEOR

Termodynamiczny efekt izotopowy wodoru między imidazolem i wodą

Kierownik pracy :  dr hab. Jerzy Szydłowski

95.    JOLANTA SZYMAŃSKA

Wymiana izotopowa trytu między siarkowodorem i metanolem

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Wawer

96.    BARBARA   WÓJCIK

Kinetyczny efekt izotopowy węgla i wodoru w pirolizie etanu

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :  dr Andrzej Kamiński


1981/82

97.    JAROSŁAW   BARTULEWICZ

Piroliza mieszaniny etan-etylen

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :    dr Andrzej Kamiński

98.    ANNA   KACZMAREK

Adsorpcja tlenku węgla na elektrodzie rodowej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Czerwiński

99.    MONIKA   KANIEWSKA

Adsorpcja żelazocjanków na elektrodzie platynowej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Marek Szklarczyk

100.  BARBARA MOŃKO

Synteza g  -  32P - ATP o maksymalnej radioaktywnoœci właściwej

Kierownik i opiekun pracy :  dr hab. Henryk P³uciennik

101.  WOJCIECH SADOWSKI

Wymiana izotopowa wodoru w jonach wodorodwuchlorkowych typu ( ClHCl- )

Kierownik pracy : Jerzy Szydłowski

102.  JOANNA TOCZKO

Próby radiochemicznej syntezy dezoksyglukozy

Kierownik pracy : doc.dr hab. Krystyna Samochocka

Opiekun pracy :   dr Marian Czauderna


1982/83

103.  RAJMUND KOWALEWSKI

Wymiana izotopowa trytu między merkaptanami i aminami

Kierownik pracy : dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Wawer

104.  ELŻBIETA   KRAJEWSKA

Adsorpcja i reakcje elektrodowe  kwasu benzoesowego na elektrodzie platynowej i złotej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy:    dr Piotr Zelenay

105.  GRAŻYNA MROCZKOWSKA

Znakowanie związku kompleksowego platyny radionuklidami iterbu

Kierownik pracy : doc.dr hab. Krystyna Samochocka

106.  MARIA NOWAKOWSKA

Adsorpcja tlenku i dwutlenku węgla na elektrodach platynoworodowych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Czerwiński

107.  KRYSTYNA   NIESIOBĘDZKA

Wpływ propylenu na pirolizę etanu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

108. DOROTA SKRODZKA

Synteza 5-125J-dezoksycytydynotrójfosoranu do sekwencjonowania DNA

Kierownik pracy : dr hab. Henryk P³uciennik

109.  ALICJA WÓJCIK

Kinetyka jednocząsteczkowych reakcji wysokowzbudzonego rodnika C4H7

Kierownik pracy : dr Janusz Gaw³owski


1983/84

110.  KRYSTYNA BARSZCZ

Wymiana izotopowa chloru i wodoru w jonach wodorodwuchlorkowych

Kierownik pracy : dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :    mgr Wiesława Ratajska

111.  HALINA DANUTA GĄDEK

Piroliza mieszanin etan - propyn

Kierownik pracy : dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

112.  PIOTR  MAREK   ŁOWICKI

Wpływ allenu na pirolizę etanu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

113.  TADEUSZ   ŻEBROWSKI

Kinetyka reakcji wysokowzbudzonych nienasyconych rodników C-6

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski


1984/85

114.  KATARZYNA ZULCZYK-NASIŁOWSKA

Wymiana izotopowa trytu między merkaptanami a prostymi pierwszorzędowymi aminami alifatycznymi

Kierownik pracy : dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Wawer

115.  JOANNA ORKWISZEWSKA

Synteza tiobursztynianu znaczonego iterbem 169Yb i technetem 99Tc

Kierownik pracy : doc.dr hab. Krystyna Samochocka

116.   JOLANTA   PACOCHA

Fotoelektrosorpcja prostych związków organicznych na elektrodach półprzewodnikowych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Marek Szklarczyk

117.   ANDRZEJ PIASECKI

Badanie procesu elektroosadzania cyny na platynie metodą radiometryczną

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy : mgr Krzysztof Franaszczuk

118.  STANISŁAW  PIECH

Reakcje dwutlenku węgla na elektrodzie platynowej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr  Marek Szklarczyk

119.  MARIA PRUSACZYK-SCIŚLEWSKA

Badanie mechanizmu pirolizy propan-propyn

Kierownik pracy : dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiñski

120.  DANUTA WAŁACHOWSKA

Kinetyka reakcji dysocjacji i izomeryzacji silnie wzbudzonych rodników C4H7

Kierownik pracy : dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski


1985/86

121.  KATARZYNA CHYCZEWSKA

Badanie wpływu promieniowania na trwałość selenoglutacjonu w obecnoœci soli metali ciężkich

Kierownik pracy : doc. dr hab. Krystyna Samochocka

122.  IRMINA KRAKOWSKA

Kinetyka jednocząsteczkowych reakcji wzbudzonego rodnika C5H9

Kierownik pracy : dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski

123.  PAWEŁ LESZCZYŃSKI

Efekty izotopowe wodoru w reakcjach wymiany izotopowej z udziałem merkaptanów

Kierownik pracy : dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Wawer

124.  SŁAWOMIR ZABRZEWSKI

Modelowanie komputerowe reakcji wysokowzbudzonych rodników alkilowych

Kierownik pracy : dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski


1986/87

125.  TOMASZ GROCHOWSKI

Badanie fizykochemicznych właściwoœci kompleksu platynowo-metioninowego znakowanego radionuklidami

Kierownik pracy : doc. dr hab. Krystyna Samochocka

126.  JAROSŁAW KUREK

Wpływ promieniowania gamma na enancjomery metioniny w obecności wybranych jonów metali

Kierownik pracy : doc. dr hab. Krystyna Samochocka

127. MAGDALENA SOBIESKA

Piroliza mieszanin propan - acetylen

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński


1987/88

128.  MICHAŁ BOROWSKI

Rola rodników metylowych w procesach pirolizy lekkich węglowodorów

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy:   dr Andrzej Kamiński

129.  BEATA GÓRSKA - KAMIŃSKA

Wpływ promieniowania gamma na enancjomery metioniny

Kierownik pracy : doc. dr hab. Krystyna Samochocka

130.  JACEK MICHNA

Badanie fizykochemicznych właściwości organicznego kompleksu platyny znakowanego radionuklidem iterbu

Kierownik pracy : doc. dr hab. Krystyna Samochocka

131.  RIMWID RATAJ

Teoretyczna analiza efektów izotopowych wodoru w roztworach wodnych

Kierownik pracy :  doc.dr hab. Jerzy Szydłowski


1988/89

132.  WOJCIECH   BOCIAN

Wymiana izotopowa wodoru i oddziaływania molekularne w układach z udziałem prostych amin, fosfin i merkaptanów

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Wawer

133.  KATARZYNA LEWANDOWSKA

Przygotowanie programu do identyfikacji grupowej związków organicznych na podstawie ich widm masowych

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski

134.  EWELINA SEMENIUK

Wpływ wodoru na pirolizę lekkich węglowodorów

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

135.  IWONA SITARZ

Wpływ promieniowania gamma na kompleksy enancjomerów metioniny

Kierownik pracy : doc. dr hab. Krystyna Samochocka

136.  TERESA JAKOŁCEWICZ - TROJANOWSKA

Badanie fizykochemicznych właściwości organicznego kompleksu platyny znakowanego emiterami gamma

Kierownik pracy : doc. dr hab. Krystyna Samochocka

Opiekun pracy :    mgr Tomasz Grochowski


1989/90

137.  DOROTA BETLIŃSKA

Zastosowanie modelu mutacji barwnikowych u Chlorelli w badaniach mutagennej aktywności środków ochrony roślin

Kierownik pracy : dr hab. Henryk Płuciennik

Opiekun pracy :    mgr Sławomir Smoliński

138.  KATARZYNA DOBROWOLSKA

Zastosowanie modelu mutacji oddechowych typu rho- u drożdży w badaniu mutagennej aktywności środków ochrony roślin

Kierownik pracy : dr hab. Henryk Płuciennik

Opiekun pracy :    mgr Sławomir Smoliński

139.  BEATA FRANKIEWICZ

Reakcje elektrodowe tlenków węgla na elektrodzie palladowej

Kierownik pracy : dr hab. Andrzej Czerwiński

140.  PIOTR GARNUSZEK

Synteza i badanie fizykochemicznych właœściwości metioninowych kompleksów żelaza

Kierownik pracy : doc. dr hab. Krystyna Samochocka

141.  JAN   KLIMKIEWICZ

Wymiana izotopowa wodoru pomiędzy tlenkiem dwufenylofosfiny a fosfinami, merkaptanami i alkoholami

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej  Wawer

142.  JANUSZ KOŁAKOWSKI

Badanie możliwości mutacji mitochondrialnych u drożdży do oznaczania mutagennej aktywności środków ochrony roślin

Kierownik pracy : dr hab. Henryk Płuciennik

143.  JOANNA SKRZECZEWSKA

Wpływ wodoru na pirolizę węglowodorów C3 (propan, propyn, propylen, allen )

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

144.  JANUSZ SOWA

Badanie in vivo interakcji między Sb oraz Se, Zn, Co, Fe i Rb metodą neutronowej analizy aktywacyjnej

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :    dr Marian Czauderna

145.  BEATA SYCIK

Badanie reakcji znakowania 99mTc kompleksów metioninowo-platynowych

Kierownik pracy : doc. dr hab. Krystyna Samochocka

Opiekun pracy :    mgr Tomasz Grochowski

146.  MAŁGORZATA WASILEWSKA

Analiza zanieczyszczenia powietrza chlorowcopochodnymi węglowodorów

Kierownik pracy : doc. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :    dr Janusz Gawłowski


1990/91

147.  MAŁGORZATA CHALIMONIUK

Oznaczanie związków halogenowęglowodorowych w powietrzu atmosferycznym

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski

148.  JUSTYNA  KOCIĘCKA

Badanie mechanizmu pirolizy mieszanin propan-allen

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :  dr Andrzej Kamiński

149.  KATARZYNA KUBICKA

Badanie mutagennej aktywności wybranych środków ochrony roślin

Kierownik pracy : dr hab. Henryk Płuciennik

Opiekun pracy :    mgr Sławomir Smoliński

150.  ANDRZEJ   PEPŁOWSKI

Oznaczanie pierwiastków śladowych w materiałach biologicznych metodą instrumentalnej analizy aktywacyjnej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Marian Czauderna

151.  TOMASZ  PIEKARSKI

Komputerowa analiza widm masowych z układu GC/MS

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski

152.  MARTA SIWEK

Wpływ podstawienia izotopowego na rozpuszczalność pikolin

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :   dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

153.  GRZEGORZ ZIELIÑSKI

Radiochemiczna synteza triapentenolu znakowanego trytem

Kierownik pracy : dr hab. Henryk Płuciennik


1991/92

154.  WALDEMAR ANCZEWSKI

Synteza kompleksu platyny z pochodną acetanilidu oraz próby znakowania go radionuklidem Tc-99m

Kierownik pracy : prof. dr hab. Krystyna Samochocka

Opiekun pracy :    mgr Tomasz Grochowski

155. ANNA   BARANIAK-MIERZEJEWSKA

Badanie mechanizmu pirolizy metanolu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy: dr Andrzej Kamiński

156.  MAREK SZYKUŁA

Wpływ podstawienia izotopowego H/D  na wzajemną mieszalność acetonitrylu i wody

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :   dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

157.  AGNIESZKA ZASADA

Synteza winblastyny znakowanej trytem

Kierownik pracy : dr hab. Henryk Płuciennik


1992/93

158.  AGATA DŁUGOSZ

Oznaczanie lotnych organicznych zanieczyszczeń powietrza

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski

159.  EWA   MAKOWSKA

Oznaczanie pierwiastków śladowych w próbkach biologicznych przy użyciu metody gamma spektoskopiii

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy:   dr Marian Czauderna

160.  GRAŻYNA MARUSZCZAK

Wp³yw adsorpcji tlenku węgla na elektrosorpcję wodoru w palladzie i

jego stopach z platyną

Kierownik pracy : dr hab. Andrzej Czerwiński

161.  ALICJA NIESŁUCHOWSKA

Oznaczanie lotnych organicznych zanieczyszczeń wody

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski

162.  AGNIESZKA OCHODZKA

Synteza związku znakowanego trytem metodą ekspozycji gazowej

Kierownik pracy : dr hab. Henryk Płuciennik

163.  ANNA SZCZYPKOWSKA

Badanie mechanizmu termicznego rozpadu etanolu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

164.  PIOTR  WASZCZUK

Elektrochemiczne i radiometryczne badanie adsorpcji kwasu benzoesowego na elektrodzie miedziowej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Piotr Zelenay

165.  PAWEŁ WIŚNIOWSKI

Synteza organicznego kompleksu platyny ( II ) z zmodyfikowanym ligandem metioninowym oraz próba znakowania go radionuklidem Tc-99m

Kierownik pracy : prof. dr hab. Krystyna Samochocka

Opiekun pracy :    mgr Tomasz Grochowski


1993/94

166.  HALINA GRONCZEWSKA

Badanie kinetyki reakcji kompleksu dimetioninoplatynowego z glutationem

Kierownik pracy : prof. dr hab. Krystyna Samochocka

167.  EWA KOZIEŁ

Synteza i właściwości kompleksu platynoamficylinoowego.Próby znakowania radionuklidem Tc-99m

Kierownik pracy : prof. dr hab. Krystyna Samochocka

168.  MONIKA KUBICKA

Analiza lotnych węglowodorów w powietrzu miejskim

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Tomasz Gierczak

169.  MAŁGORZATA ŁAŃCUCKA

Badanie wpływu składu roztworu na adsorpcję wodoru w palladzie i jego stopach z platyną

Kierownik pracy : prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

Opiekun pracy :   mgr Grażyna Maruszczak

170.  DANUTA MORAWSKA

Badanie właściwości elektrochemicznych elektrod Pb i PbO2 osadzonych na węglu szklistym ( reticulated vitreous carbon, RVC)

Kierownik pracy : prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

Opiekun pracy :   mgr Małgorzata Żelazowska

171.  NGUYEN NHU HOA

Adsorpcja tiomocznika na elektrodzie srebrnej metodą radiometyczną

Kierownik pracy : dr hab.  Marek Szklarczyk

172.  MONIKA SIENNICKA

Badanie reakcji kompleksu platynowo-metionino-sulfotlenkowego z glutationem

Kierownik pracy : prof. dr hab. Krystyna Samochocka

Opiekun pracy :    mgr Tomasz Grochowski

173.  SYLWIA SIERAKOWSKA

Wykorzystanie instrumentalnej neutronowej  analizy aktywacyjnej do badania interakcji pomiędzy pierwiastkami śladowymi ( Sb, Sa ) w drożdżach piekarskich

Kierownik pracy : dr hab. Henryk Płuciennik

Opiekun pracy :   dr Marian Czauderna

174.  AGNIESZKA SOPIŃSKA

Wpływ podstawienia izotopowego na współczynniki załamania i gęstości wybranych cieczy i ich roztworów

Kierownik pracy : prof.dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :   dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

175.  ELŻBIETA SKWIROWSKA

Piroliza mieszanin heksan - metanol

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

176.  MAŁGORZATA  TURSKA

Gamma spektrometryczne oznaczanie pierwiastków śladowych w w drożdżach piekarskich

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy:    dr Marian Czauderna

177.  BEATA WITKOWSKA

Analiza lotnych zanieczyszczeń wód powierzchniowych metodą GC/MS    ( chromatografia gazowa z analizą mas )

Kierownik pracy : prof.dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski

178.  EDYTA WOŹNIAK

Adsorpcja i reakcje elektrodowe dimetylosulfotlenku na elektrodzie srebrnej metodami elektrochemiczną i radiometryczną

Kierownik pracy : dr hab. Marek Szklarczyk


1994/95

179.  EWA   BRZEZIŃSKA

Efekty izotopowe w wodnych roztworach prostych amidów

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

180.  MAŁGORZATA DMOCHOWSKA

Elektrochemiczne właściwości elektrody niklowej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

181.  DOROTA DOBROWOLSKA

Synteza i właściwości kompleksu platyny ( II )  z kwasem N-(dimetyloacetoanilido) iminodioctowym

Kierownik pracy : prof. dr hab. Krystyna Samochocka

182.  JAROSŁAW FRYDRYCH

Wpływ rubidu na sorpcję wodoru w cienkowarstwowych elektrodach palladowych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

183.  JAKUB ROCHOŃ

Analiza węglowodorów w powietrzu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski

184.  JOLANTA  SZULC

Piroliza mieszanin etanol - heksan

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

185.  PIOTR WOŹNIAK

Oznaczanie chlorocyjanu w wodzie pitnej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski


1995/96

186.  MICHAŁ GRDEŃ

Absorpcja wodoru w elektrodach palladowo - niklowych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

187.  AGNIESZKA ZIÓŁEK-JEŻO

Chromatograficzne oznczanie lotnych związków organicznych w wodzie

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski

188.  MAGDALENA MILCZARSKA

Badanie reakcji hydrolizy wiązania peptydowego w kompleksach platynometioninoacetanilidowych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Krystyna Samochocka

189.  EWA NAPIÓRKOWSKA

Adsorpcja anionów na elektrodzie srebrnej

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Piotr Zelenay

190.  ANETA OSTROWSKA

Badanie mechanizmu pirolizy n-propanolu i izo-propanolu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Krystyna Samochocka

Opiekun pracy :   dr Andrzej Kamiński

191.  SEBASTIAN  PAWLAK

Adsorpcja anionów na elektrodach miedzianych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   dr Piotr Zelenay

192.  BEATA SZCZYGLIŃSKA

Wpływ podstawienia izotopowego H/D  na właściwości fizykochemiczne wodnych roztworów mocznika i tiomocznika

Kierownik pracy : prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

Opiekun pracy :   dr Małgorzata Jelińska – Kazimierczuk


1996/97

193.  KATARZYNA BOGOBOWICZ ( z d. Knapek )

Frakcjonowanie ekstraktów próbek naturalnych metodą chromatografii cieczowej na żelu krzemionkowym

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Tomasz Gierczak

194.  JAROSŁAW BUKOWSKI

Synteza C6H5COOH14 [ 1-C ]  i p-CH3C6H5COOH14 [ 1-C ]  i ich redukcja do alkoholi 14[1-C ]

Kierownik pracy : dr Ryszard Kański

195.  MARIA KOZIOROWSKA

Charakterystyka powierzchni monokryształów miedzi metodami elektrochemicznymi i radiochemicznymi

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   mgr Sławomir Smoliński

196.  KATARZYNA KUC

Badanie właściwości elektrochemicznych elektrod Pb i PbO2 w kwasie siarkowym

Kierownik pracy : prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

Opiekun pracy :   mgr Małgorzata Żelazowska

197.  MACIEJ PASZEWSKI

Badanie reakcji i kompleksu platynobipirymidynowego znakowanego Tc-99m z metioniną

Kierownik pracy : prof. dr hab. Krystyna Samochocka

198.  IWONA PERKOWSKA ( z d. Wilczyñska )

Zależność między składem zanieczyszczeń a warunkami syntezy amfetaminy

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :  mgr Waldemar Krawczyk

199.  ELŻBIETA PIETRUSZYŃSKA

Badanie adsorpcji lotnych związków organicznych i wody na węglowych sitach cząsteczkowych typu Carboxen

Kierownik pracy : prof.dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski

200.  JOLANTA ZAŁUSKA-PODLASEK

Badanie mechanizmu pirolizy alkoholi butylowych

Kierownik pracy : dr Andrzej Kamiñski

201.  DAGMARA SIERAKOWSKA

Wpływ podstawienia izotopowego H/D  na wzajemną mieszalność dwuskładnikowych układów niewodnych

Kierownik pracy : prof.dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy :   mgr Anna Milewska

202.  ILONA SZEWKO

Badanie właściwości elektrochemicznych niklu osadzonego na porowatym wêęglu szklistym

Kierownik pracy : prof. dr hab. Andrzej Czerwiński

Opiekun pracy :   mgr Małgorzata Dmochowska

203.  ARTUR  WNUK

Podpotencjałowe osadzanie metali na monokryształach miedzi i srebra

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   mgr Piotr Waszczuk

204.  KATARZYNA WOJTAŚ

Wpływ podstawienia izotopowego H/D na hydratację jonów w roztworach soli nieorganicznych

Kierownik pracy : dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk


1997/98

205.  IZABELA CZYŻ

Wydzielanie lotnych polarnych zanieczyszczeń wody za pomocą zmodyfikowanej metody wymywania i wychwytu

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski

206.  DOROTA DROZDOWSKA

Oznaczanie lotnych polarnych zanieczyszczeń powietrza. Dobór adsorbentów do wydzielania analitów z matrycy

Kierownik pracy : dr Tomasz Gierczak

207.  MARCIN GOŹDZIKIEWICZ

Reakcje elektrodowe kwasu mrówkowego na elektrodach srebrnych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   mgr Piotr Waszczuk

208.  IZABELA  KRASZEWSKA

Reakcje elektrodowe metanolu na elektrodach srebrnych

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :  mgr Sławomir  Smoliński

209.  RYSZARD MARSZAŁEK

Badanie szybkości zmiatania rodników OH przez wybrane, organiczne kompleksy platyny ( II )

Kierownik pracy : prof. dr hab. Krystyna Samochocka

210.  ANITA POSADOWSKA

Profilowanie heroiny - dokładna analiza chemiczna próbek heroiny i zanieczyszczeń w niej występujących, korelująca skład chemiczny z obszarem pochodzenia próbki

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   mgr Waldemar Krawczyk


1998/99

211.  ANETA  JAKUBOWSKA

Wpływ stężenia jonów wodorowych na potencjał zerowego ładunku monokrystalicznych elektrod miedzianych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy :   mgr Sławomir Smoliński

212.  JOLANTA MALINOWSKA

Oznaczanie lotnych organicznych zanieczyszczeń powietrza z użyciem adsorbentów stałych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Tomasz Gierczak

213.  JUSTYNA POŁOWIEC

Oznaczanie lotnych związków organicznych w wodach powierzchniowych z użyciem adsorbentów stałych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy :   dr Janusz Gawłowski

214.  AGNIESZKA SIPORSKA

Wpływ podstawienia izotopowego na lepkość roztworów polistyrenu w wybranych rozpuszczalnikach organicznych

Kierownik pracy : prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

 

1999/2000

215.  ZOFIA WOLAREK

Wpływ podstawienia izotopowego H/D na mieszalność nitrometanu z wodą

Kierownik pracy: dr Andrzej Kamiński

Opiekun pracy: dr Anna Milewska

216.  EWA STAROŚCIAK

Wpływ podstawienia izotopowego na właściwości fizykochemiczne wodnych roztworów piroliny

Kierownik i opiekun pracy: prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

217.  ANETA ŁOSIEWICZ

Wpływ podstawienia izotopowego H/D na właściwości fizykochemiczne wodnych roztworów alaniny i fenyloalaniny

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy: dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

218.  IWONA WRZOSEK

Wpływ podstawienia izotopowego H/D na rozpuszczalność poliaminokwasów w wodzie

Kierownik i opiekun pracy: dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

219.  EWA SKORUPSKA

Wpływ podstawienia izotopowego na gęstość roztworów nitrometanu z pentanolem

Kierownik pracy: dr Anna Milewska

Opiekun pracy: mgr Agnieszka Siporska

220.  PATRYCJA FASTYN

Badanie adsorpcji pary wodnej na wybranych sorbentach węglowych

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy: dr Janusz Gawłowski

221.  AGNIESZKA JĘDRZEJCZAK

Oznaczanie lotnych związków organicznych w wodzie

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy: dr Janusz Gawłowski

222.  WOJCIECH KORNACKI

Oznaczanie węglowodorów aromatycznych C9 – C10 w powietrzu miejskim

Kierownik i opiekun pracy: dr Tomasz Gierczak

223.  MONIKA SZATKOWSKA

Wpływ struktury powierzchni srebra na elektrochemiczną adsorpcję tiomocznika

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jerzy Sobkowski

Opiekun pracy: mgr Sławomir Smoliński

224.  AGNIESZKA KOCHMAN

Opracowanie metody syntezy alaniny [1-14C]

Kierownik i opiekun pracy: dr Ryszard Kański

225.  KATARZYNA NADULSKA

Badanie reakcji metioninowych kompleksów platyny (II) i palladu (II) z bipirymidyną

Kierownik i opiekun pracy: prof. dr hab. Krystyna Samochocka

226.  MAŁGORZATA PŁUSA

Badanie reakcji produktów radiolizy wody z wybranymi organicznymi kompleksami platyny

Kierownik i opiekun pracy: prof. dr hab. Krystyna Samochocka


2000/2001

227.  ALINA CZARNECKA

Zależność objętości przebicia lotnych związków organicznych przez wybrane sorbenty węglowe od wilgotności względnej próbek powietrza

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy: dr Janusz Gawłowski

228.  KLAUDIA LIS

Oznaczanie zawartości lotnych polarnych związków organicznych w powietrzu

Kierownik pracy: prof. dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy: dr Janusz Gawłowski

229.  IRENA HERDZIK

Badanie produktów radiolizy wybranych kompleksów platyny (II) i palladu (II)

Kierownik i opiekun pracy: prof. dr hab. Krystyna Samochocka


2002/2003

230. MICHAŁ WITKOWSKI

Badanie wpływu wilgotności względnej badanego gazu na objętości przebicia lotnych związków organicznych

Kierownik pracy: prof.dr hab. Jan Niedzielski

Opiekun pracy:  dr Janusz Gawłowski

231.  MICHAŁ KRAWUCKI

Synteza znakowanej [2-14C]-DL-alaniny

Kierownik i opiekun pracy:  dr Ryszard Kański

 

2003/2004

232.  PAULINA PAŃKOWSKA

Pomiary gęstości, lepkości i szybkości ultradźwięków roztworów cis- i trans-dekaliny

Kierownik pracy: prof.dr hab.Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy: dr Anna Makowska

233. DOROTA HECHNER

Pomiary gęstości wodnych roztworów ksantyny i jej metylowych pochodnych. Efekt izotopowy H/D.

Kierownik pracy: prof.dr hab.Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy: dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

234. MONIKA JASTRZĘBSKA

Diagramy fazowe: polystyren + metylocykloheksan. Efekt izotopowy rozpuszczalności.

Kierownik pracy: dr Andrzej Kamiński

Opiekun: dr Agnieszka Siporska

235.  OLGA PRASOLIK

Diagramy fazowe w cieczach jonowych

Kierownik pracy: prof.dr hab.Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy: dr Anna Makowska

236.  KATARZYNA DUPCZYK

Synteza prekursorów [1’-14C]-DL-tyrozyny

Kierownik i opiekun pracy: dr Ryszard Kański

237. ANNA GRONEK

Wpływ podstawienia izotopowego na fizykochemiczne właściwości roztworów poli-α-proliny

Kierownik pracy: prof.dr hab.Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy: dr Anna Makowska


2004/05

238.  MARTA KOŁBUK

Oznaczanie śladowych ilości ftalanów w wodzie metodą mikroekstrakcji z użyciem membrany.

Kierownik i opiekun pracy: dr hab. Tomasz Gierczak

239.  KONRAD KOWALEWSKI

Przygotowanie metody oznaczania śladowych ilości związków organicznych w aerozolu.

Kierownik i opiekun pracy: dr hab. Tomasz Gierczak

240. MONIKA CZYŻ

Badanie przydatności adsorbentów polimerowych do oznaczania polarnych lotnych związków organicznych.

Kierownik i opiekun pracy: prof.dr hab.Jan Niedzielski

241.  ANNA MICHAŁOWSKA

Oznaczanie wybranych polarnych lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym.

Kierownik i opiekun pracy: prof.dr hab.Jan Niedzielski

242.  ANNA KORZEŃ

Lepkości i szybkości ultradźwięków w wodnych roztworach, kofeiny, teobrominy i teofiliny

Kierownik pracy: prof.dr hab. Jerzy Szydłowski

Opiekun pracy: dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk

243.  BOŻENA NAŁĘCZ

Wpływ podstawienia izotopowego na właściwości fizykochemiczne cieczy jonowych

Kierownik pracy: prof.dr hab. Jerzy Szydlowski

Opiekun pracy: dr Anna Makowska

 

Copyright © Pracownia Radiochemii 2017

Template by Joomla Templates.