Nazwa przedmiotu

Chemia jądrowa


Nr / kod przedmiotu*


Semestr

6

Rodzaj zajęć

Wykład


Liczba godzin
na semestr      na tydzień

30      2

Liczba punktów

2

 

 

Prowadzący:

Zakład dydaktyczny:


Zakład Fizyki i Radiochemii

Efekty kształcenia
i kompetencje:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać się znajomością podstawowych właściwości promieniowania jądrowego i jego oddziaływania z materią. Powinien potrafić opisać użyteczność metod stosujących izotopy i wykazać się umiejętnością oceniania zagrożenia związanego ze stosowaniem promieniowania jonizującego i radionuklidów.

Opis przedmiotu:

Wykład obejmuje następujące tematy: Elementy fizyki jądra, w tym budowa jądra atomowego, stabilność jądra i przemiany jądrowe, rodzaje promieniowania jądrowego, źródła cząstek i promieniowania, reakcje jądrowe, oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią. Pomiary promieniowania - rodzaje detektorów. Naturalne i sztuczne pierwiastki promieniotwórcze. Synteza nowych pierwiastków superciężkich. Chemia pierwiastków transuranowych. Chemiczne skutki oddziaływania promieniowania jonizującego - elementy chemii radiacyjnej. Dozymetria. Oddziaływanie promieniowania jądrowego na organizmy żywe, problemy ochrony radiologicznej. Energetyka jądrowa - reaktory jądrowe, problemy bezpieczeństwa. Zastosowanie izotopów w technice. Metody wskaźnikowe w chemii ( chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna) i biologii. Izotopowe metody określania wieku. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie ( medycyna nuklearna) - radiodiagnostyka i radioterapia. Efekty izotopowe i ich zastosowanie. Najważniejsze metody rozdzielania i wzbogacania izotopów.

Wymagane podstawy:


Zaliczony wykład z fizyki, chemii nieorganicznej, organicznej i analitycznej.

Forma zaliczenia:

Egzamin

Uwagi:

-

Copyright © Pracownia Radiochemii 2018

Template by Joomla Templates.