Nazwa przedmiotu

Nr / kod przedmiotu*


Semestr

6

Rodzaj zajęć

Laboratorium


Liczba godzin
na semestr      na tydzień

30      2

Liczba punktów

2

 

 

Prowadzący:

Zakład dydaktyczny:
Zakład Fizyki i Radiochemii
Efekty kształcenia
i kompetencje:

Po zakończeniu nauki w ramach tych zajęć student powinien zdobyć umiejętności pracy z izotopami promieniotwórczymi i powinien wykazać się znajomością podstawowych technik izotopowych.
Opis przedmiotu:

W ramach pracowni z chemii jądrowej przewidziane są następujące ćwiczenia: oznaczanie okresu połowicznego zaniku pierwiastka promieniotwórczego; badanie chemicznych skutków rozpadu promieniotwórczego; pomiar aktywności niskoenergetycznego promieniowania beta; badanie kinetyki reakcji wymiany izotopowej jodu; badanie struktury tiosiarczanu z zastosowaniem promieniotwórczego izotopu siarki (35S); oznaczanie składu mieszaniny NaCl i KCl na podstawie pomiaru aktywności 40K; zastosowanie spektrometrii gamma w analizie aktywacyjnej.
Wymagane podstawy:

Zaliczony wykład z chemii fizycznej.
Forma zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.
Uwagi:

Zajęcia odbywają się co drugi tydzień.

Copyright © Pracownia Radiochemii 2018

Template by Joomla Templates.